POKL

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów operacyjnych, które są wdrażane w perspektywie finansowej na lata 2007-2013. Środki finansowe na jego realizację pochodzą głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). EFS wspiera politykę społeczną i finansuje działania państw członkowskich na dwóch płaszczyznach: przeciwdziałania bezrobociu oraz rozwoju zasobów ludzkich.

Cele programu

Głównym celem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Cele szczegółowe to:

 • podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo;
 • zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego;
 • poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce;
 • upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy;
 • zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania prawa i polityk, świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa;
 • wzrost spójności terytorialnej.

Wdrażanie wyżej wymienionych celów odbywa się będzie poprzez realizację projektów miękkich, takich jak: szkolenia, seminaria, programy rozwojowe, doradztwo.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 10 Priorytetów realizowanych równolegle na poziomie centralnym i regionalnym.

Priorytety realizowane centralnie:

 • Priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna
 • Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących
 • Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty
 • Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka
 • Priorytet V: Dobre rządzenie.

Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym:

Kto może złożyć wniosek o dofinansowanie projektu PO KL?

Program Operacyjny Kapitał Ludzki dopuszcza możliwość realizacji projektów systemowych i konkursowych.

Projekty systemowe – podmioty realizujące projekty systemowe to m.in. wojewódzkie urzędy pracy, powiatowe urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie.

Projekty konkursowe – co do zasady aplikować o środki mogą wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (osoby fizyczne mogą aplikować jedynie w przypadku, gdy prowadzą działalność gospodarczą lub oświatową), m.in.: instytucje rynku, instytucje promocji i integracji społecznej, instytucje szkoleniowe, jednostki administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorców, instytucje otocznia biznesu, organizacje pozarządowe, instytucje systemu oświaty Niektóre z Poddziałań przewidują dodatkowe wskazówki i/lub ograniczenia. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w ramach opisu poszczególnych Priorytetów i Działań/Poddziałań.

Więcej o programie na stronie: http://www.efs.gov.pl/   Link do Generatora Wniosków POKL: https://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl/GWA86