POIiŚ

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jest jednym z programów operacyjnych, które są wdrażane w perspektywie finansowej na lata 2007-2013. Środki finansowe na jego realizację pochodzą głównie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). W ramach EFRR mogą być finansowane m. in. takie dziedziny jak: infrastruktura, rozwój turystyki oraz inwestycji w dziedzinie kultury, ochrona i poprawa stanu środowiska, rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Cele programu

Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

Program kładzie bardzo duży nacisk na sprawy ekologii i ochrony środowiska. Dlatego też, dotację z tego programu można uzyskać przede wszystkim na tego rodzaju inwestycje. Za pomocą dofinansowania z POIŚ można również sfinansować projekty z zakresu promocji kultury, nauki oraz zdrowia (m.in. na ochronę zabytków i innych obiektów o dużej historycznej wartości, na działalność i wyposażenie szkół artystycznych oraz innych uczelni, a także na polepszenie warunków szpitalach oraz na poprawę jakości usług pogotowia ratunkowego).

W ramach programu realizowanych jest 15 priorytetów:
 1. Gospodarka wodno-ściekowa
 2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska
 3. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych
 4. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T
 5. Transport przyjazny środowisku
 6. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe
 7. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna
 8. Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii
 9. Kultura i dziedzictwo kulturowe
 10. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia
 11. Infrastruktura szkolnictwa wyższego
 12. Pomoc techniczna - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 13. Pomoc techniczna - Fundusz Spójności

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU POIŚ?

Główni potencjalni beneficjenci programu to:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;
 • administracja rządowa;
 • przedsiębiorcy;
 • inspekcje i straże w zakresie ochrony środowiska;
 • jednostki naukowe, szkoły wyższe;
 • instytucje kultury;
 • zakłady opieki zdrowotnej;
 • partnerstwa publiczno-prywatne;
 • organizacje pozarządowe;
 • kościoły i związki wyznaniowe.
Więcej o programie na stronie: http://www.pois.gov.pl/