MRPO

Małopolski Regionalny Program Operacyjny to najważniejszy program finansowany ze środków europejskich w latach 2007- 2013 w Małopolsce. Środki finansowe na jego realizację pochodzą głównie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Cele programu

Celem głównym programu jest wzrost gospodarczy i wzrost zatrudnienia w Małopolsce.

Środki finansowe w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 są rozdysponowywane na inwestycje realizowane w takich obszarach jak: społeczeństwo informacyjne, przedsiębiorczość, turystyka, kultura, infrastruktura regionalna, w tym transportowa i drogowa, KOM, ochrona zdrowia, rozwój miast i wsi, oraz ochrona środowiska i współpraca międzyregionalna.

Dla osiągnięcia celu głównego określono dziewięć celów strategicznych, realizowanych poprzez odpowiadające im dziewięć priorytetów MRPO 2007-2013:

 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy.
 2. Gospodarka regionalnej szansy.
 3. Turystyka i przemysł kulturowy.
 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego.
 5. Krakowski Obszar Metropolitalny.
 6. Spójność wewnątrzregionalna.
 7. Infrastruktura ochrony środowiska.
 8. Współpraca międzyregionalna.
 9. Pomoc techniczna.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU MRPO?

O dotacje w ramach programu ubiegać się mogą:

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
 • Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
 • Instytucje kultury
 • Jednostki naukowe
 • Szkoły wyższe
 • Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe
 • Instytucje otoczenia biznesu
 • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
 • Organizacje pozarządowe
 • Parki narodowe i krajobrazowe
 • PGL Lasy Państwowe
 • Przedsiębiorcy
 • Zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia
 • Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS
 • Partnerzy społeczni i gospodarczy
 • Administracja rządowa
Więcej o programie na stronie: http://www.fundusze.malopolska.pl/mrpo/Strony/default.aspx Link do Regionalnego Systemu Informatycznego: http://www.fundusze.malopolska.pl/mrpo/Strony/RSI.aspx