Informacja o wynikach oceny merytorycznej w konkursie nr 1/POKL/4.1.1/2014

19 września 2014 9:35

Informujemy, że 16 września 2014 r. zakończyła się ocena merytoryczna wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr 1/POKL/4.1.1/2014 w ramach Działania 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałania 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni PO KL, Priorytetu IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Komisja rozpatrzyła i oceniła 175 wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach konkursu nr 1/POKL/4.1.1/2014, z czego:

 

  • 134 wnioski uzyskały ocenę pozytywną (suma punktów z oceny merytorycznej wynosiła minimum 60 punktów i ocena z poszczególnych części oceny merytorycznej wynosiła co najmniej 60% wymaganej liczby punktów)

 

Z uwagi na wyczerpanie alokacji w konkursie do dofinansowania skierowano 48 wniosków.

 

 

  • 37 wniosków uzyskało ocenę negatywną (suma punktów z oceny merytorycznej wynosiła poniżej 60 punktów lub ocena z poszczególnych części oceny merytorycznej nie przekroczyła 60% wymaganej liczby punktów)

 

  • 4 wnioski zostały skierowane do ponownej oceny formalnej

 

Informacja o wynikach oceny zostanie przesłana pocztą na adres osoby wskazanej w pkt 2.6 wniosku.