Inne programy

Program Wspólny AAL

Logo AAL Europe

Program Wspólny AAL to inicjatywa badawczo – rozwojowa powołana przez 20 państw członkowskich UE oraz trzy państwa stowarzyszone (Izrael, Norwegia, Szwajcaria). Komisja Europejska nie jest częścią struktur wykonawczych, ale udziela znacznej pomocy finansowej na podstawie art.185 TFUE (Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej). Celem ogólnym programu jest poprawa jakości życia ludzi starszych i wzmocnienie bazy przemysłowej w Europie przez wykorzystywanie technologii informacyjno – komunikacyjnych (ICT). Program AAL jest wdrażany przez Stowarzyszenie ALL, którego członkowie są organizacjami finansującymi badania. Planowany budżet tego przedsięwzięcia to 600 mln €, 25% tych środków pochodzi z funduszy UE w ramach 7 Programu Ramowego, 25% z programów narodowych państw uczestniczących, pozostałe 50% pochodzi z sektora prywatnego.

Czas trwania: 13/03/2008 – 31/12/2013

Cele programu:

Celem głównym programu jest stymulowanie generowania innowacyjnych produktów, usług i systemów bazujących na technologii informacyjno – komunikacyjnej (ICT) celem zapewnienia komfortowego funkcjonowanie ludzi starszych poprzez:

 • przedłużanie czasu kiedy ludzie starsi mogą żyć w preferowanych warunkach przez zwiększenie ich samodzielności, pewności siebie oraz mobilności,
 • pomaganie w zachowaniu zdrowia i samodzielnego funkcjonowania osób starzejących się,
 • promowanie lepszego i zdrowszego trybu życia osób zagrożonych,
 • pomaganie opiekunom, rodzinom i organizacjom opiekuńczym,
 • pobudzanie efektywności i produktywności wykorzystywanych zasobów w starzejących się społecznościach.
Więcej informacji na stronie: www.aal-europe.eu

BONUS-185 Wspólny Międzynarodowy Program dla Bałtyku

Termin rozpoczęcia i zakończenia projektu: 2010 -2016

Zakres przedmiotowy

Międzynarodowy Program BONUS-185 (traktatowy) współfinansowany przez Unię Europejską oraz krajowe organizację finansujące badania (50/50) stanowi kontynuację i rozwinięcie wcześniejszych działań dotyczących problemów przyrodniczych, ochrony ekosystemu morskiego, rybołówstwa, turystyki, transportu, planowania przestrzennego i zarządzania zasobami Morza Bałtyckiego. Uczestnikami Programu są wszystkie kraje leżące nad Bałtykiem.

Misja Programu BONUS-185: Przyczynić się do stworzenia gospodarczo i ekologicznie prosperującego regionu Morza Bałtyckiego o zrównoważonym wykorzystaniu jego zasobów i dóbr, zarządzanego w oparciu o wiedzę będącą rezultatem interdyscyplinarnych wysiłków badawczych społeczności międzynarodowej.

W obecnej edycji programu główny nacisk został położony na wykorzystanie dotychczasowych rezultatów naukowych w praktyce i w zarządzaniu środowiskiem Morza Bałtyckiego.

Strategiczne cele Programu:

 • Stworzenie podstaw systemu trwałych powiązań Morza Bałtyckiego z jego obszarami przybrzeżnymi i zlewnią, traktowanymi jako integralna całość.
 • Wyjaśnienie złożoności struktury i mechanizmów funkcjonowania ekosystemu Morza Bałtyckiego.
 • Rozwój innowacyjnych metod obserwacji i metod zarządzania danymi dla stworzenia jednolitego systemu informacyjnego regionu bałtyckiego.
 • Wspomaganie zrównoważonego wykorzystania dóbr i usług regionu Bałtyku przez różne sektory gospodarki.
 • Poszerzenie wiedzy o procesach socjoekonomicznych w warunkach zmian globalnych oraz zmian w rejonie Bałtyku i upowszechnianie jej społeczeństwom nadbałtyckim.

Cele Programu będą realizowane w ramach 3 konkursów ogłaszanych w latach 2012-2014.

Partnerzy  Programu

 1. Danish Agency for Science and Innovation, Dania
 2. Estonian Science Foundation, Estonia
 3. FiRD Coop, Finlandia
 4. Forschungszentrum Jülich Beteiligungsgesellschaft mbH (FZJ-Bt.GmbH),  Niemcy
 5. Latvian Academy of Sciences, Lotwa
 6. Research Council of Lithuania, Litwa
 7. Foundation for the Development of Gdańsk University, Polska
 8. National Centre for Research and Development (NCBR),  Polska
 9. Swedish Environmental Protection Agency, Szwecja
 10. Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning (FORMAS), Szwecja

Strona internetowa projektu: www.bonusportal.org

FACCE JPI akcja pilotażowa Centrum Wiedzy (Knowledge Hub)

Logo FacceJPI

„Szczegółowa ocena ryzyka związanego ze zmiana klimatu dla europejskiego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego”.

Termin rozpoczęcia i zakończenia projektu: 2011 -2014, z możliwością przedłużenia o 2 lata

Zakres przedmiotowy

Polska od grudnia 2010 roku jest państwem członkowskim Inicjatywy Wspólnego Planowania „Rolnictwo, bezpieczeństwo żywnościowe i zmiany klimatyczne”(Joint Programming Initiative Agriculure, Food Security and Climate Change – JPI FACCE).

Inicjatywy wspólnego planowania (JPI) zakładają współpracę państw członkowskich w dziedzinie badań i rozwoju, polegających na procesie wspólnego planowania badań naukowych w obszarach kluczowych lub dotyczących wielkich wyzwań społecznych, m. In. Takich jak energia, zmiany klimatu, zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego.

Pierwszy pilotażowy projekt w ramach FACCE JPI realizowany za pomocą instrumentu zwanego „FACCE Centrum Wiedzy” („FACCE Knowledge Hub” – KH). KH ma na celu wzmocnić i ułatwić współpracę między grupami naukowców i poszczególnymi naukowcami   z państw uczestniczących w FACCE JPI w wybranych obszarach tematycznych poprzez zapewnienie narodowego finansowego wsparcia. Udział w KH umożliwia również państwom uczestniczącym w projekcie rozwinięcie potencjału naukowego w danym obszarze badawczym poprzez wspólne uczenie się i działania szkoleniowe.

Akcja pilotażowa dotyczy 3 obszarów badawczych:

 1. Uprawy
 2. Łąki i żywy inwentarz
 3. Kwestie ekonomiczne oraz handel.

 Partnerzy  Programu

 1. Bundesministerium für Land und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, Austria
 2. Public Service of Wallonia, Belgia
 3. Ministry of Agriculture CR, Czechy
 4. Ministry of Science, Technology and Innovation, Dania
 5. Ministry of Agriculture, Estonia
 6. Ministry of Agriculture and Forestry of Finland, Finlandia
 7. Institut National de la Recherche Agronomique, Francja
 8. Federal Ministry of Education and Research & Federal Ministry of Food, Agriculture and Consumer Protection, Niemcy
 9. Ministry of Agriculture & Rural Development of Israel, Izrael
 10. Ministry of Agricultural, Food and Forestry Policies, Włochy
 11. Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation, Holandia
 12. The Research Council of Norway, Norwegia
 13. Narodowe Centrum Badań I Rozwoju, Polska
 14. Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Rumunia
 15. Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, Hiszpania
 16. Research Council Formas, Szwecja
 17. Scottish Government: Main Research Providers, Wielka Brytania

Strona internetowa projektu: www.faccejpi.com

The ARTEMIS Embedded Computing Systems Initiative

Logo Artemis

ARTEMIS jest europejską inicjatywą (JTI) w ramach 7 PR, utworzoną na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) Nr 74/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustanowienia wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS w celu realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie systemów wbudowanych  (Embedded Computing Systems Initiative).

Celem JTI ARTEMIS, budowanej na bazie Strategicznego Planu Badań rozwijanego przez Europejską Platformę Technologiczną, jest pomoc Europie we wzmocnieniu i skonsolidowaniu europejskiego prymatu w rozwoju technologii związanych z komputerowymi systemami wbudowanymi. Drugim ważnym celem jest pomoc Europejskiemu przemysłowi w konsolidacji i wzmocnieniu jego światowego przywództwa w obszarze technologii wbudowanych systemów komputerowych. JTI ARTEMIS postawił sobie za zadanie zdefiniowanie i wdrożenie Agendy Badawczej dla Wbudowanych Systemów Komputerowych. W inicjatywie bierze udział około 200 podmiotów z ponad 20 krajów UE (Austria, Belgia, Niemcy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Holandia, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania, Łotwa, Czechy, Norwegia, Cypr) oraz Australii, Norwegii, Szwajcarii i Izraela.

W celu wdrożenia JTI w życie, w lutym 2008 roku założono Wspólne Przedsięwzięcie ARTEMIS (Joint Undertaking). Uzasadnieniem dla jego utworzenia było przeświadczenie, iż rozwój technologii komputerowych narażony jest na wiele zagrożeń wynikających z procesów globalizacyjnych a także rozproszonej i pogłębiającej się rywalizacji rynkowej. Inicjatywa bierze pod uwagę strategiczne znaczenie wbudowanych systemów komputerowych dla gospodarki europejskiej.

Wspólne Przedsięwzięcie (Joint Undertaking) jest publiczno-prywatnym partnerstwem zawartym pomiędzy:

 • Komisją Europejską
 • Państwami Członkowskimi
 • Stowarzyszeniem Przemysłowym ARTEMISIA działającym na zasadzie non-profit

Siedziba JU ARTEMIS mieści się w Brukseli.

Wspólne Przedsięwzięcie ARTEMIS zarządza i koordynuje działania badawcze poprzez otwarte konkursy na projekty w ramach 10-letniego, wartego 2,5 mld € programu badań z zakresu wbudowanych systemów komputerowych. Program ten jest otwarty dla organizacji z państw członkowskich oraz stowarzyszonych z UE. Wybrane projekty są współfinansowane przez Wspólne Przedsięwzięcie oraz kraje członkowskie, które przyłączyły się do JTI ARTEMIS.

Przemysł oraz organizacje badawcze uczestniczą w JTI poprzez ARTEMISia, które zostało powołane w styczniu 2006 roku przez firmy Philips, ST Microelectronica, Thales, Nokia, DaimlerChrysler na mocy prawa holenderskiego. ARTEMISia to stowarzyszenie reprezentujące społeczność badawczą oraz przemysł (przedsiębiorstwa małe, średnie i duże), uniwersytety i instytuty badawcze.  Stowarzyszenie ARTEMISia jest otwarte na przedstawicieli przemysłu, małych i średnich przedsiębiorstw, instytucji badawczych oraz uniwersytetów. Członkowie ARTEMISia poprzez głosowanie mogą uczestniczyć w podejmowaniu decyzji, kształtowaniu polityki oraz mogą wpływać na rozwój agendy badawczej ARTEMIS. Zapewniają również dostęp do rozległej sieci kluczowych partnerów badawczych.

Więcej informacji na stronie internetowej JU ARTEMIS:
ARTEMIS: www.artemis-ia.eu
ARTEMIS-IA: www.artemis-ia.eu/about_artemisia