Projekty PK

PROJEKTY PK FINANSOWANE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH:

PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020

 

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

Poddziałanie 4.1.4  Projekty aplikacyjne  - projekt partnerski

Projekt: „Technologia ścian fibrogruntobetonowych do realizacji szczelnych obudów wykopów”

Celem projektu jest opracowanie rozwiązania materiałowo-technologicznego pozwalającego na zwiększenie funkcjonalności konstrukcji geoinżynierskich wykonanych z gruntobetonu.

Całkowita wartość projektu: 5 988 370 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 4 732 858 zł
Termin realizacji: 2016-2018

POIR POWROTY

Projekt: Synthesis and photochemistry/photophysics studies of the intelligent luminescent molecular sensors for selective detection in biochemistry and chemistry

Całkowita wartość projektu:  800 000 zł

Wartość dofinansowania z UE: 800 000 zł

Termin realizacji: 2017 – 2018

 

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Projekt: „Zaprojektowany na sukces zawodowy – kompetencje zamawiane dla Architektów”

Celem projektu jest podniesienie kompetencji absolwentów/ek studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Architektura na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w latach 2015/16, 2016/17 zwiększających ich szanse na krajowym i zagranicznym rynku pracy w branży przemysłów kreatywnych i nowych technologii.

Całkowita wartość projektu: 1 060 140 zł
Dofinansowanie: 1 028 335 zł
Termin realizacji: 2016-2018

Działanie 3.1 Studiujesz? Praktukuj!

Projekt: Projekt staż

Projekt ma na celu realizację wysokiej jakości programów stażowych w ramach podnoszenia kompetencji, uczestniczek/ków studiów stacjonarnych I i II stopnia na Kierunku Inżynieria Materiałowa realizowanego na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Całkowita wartość projektu: 1 183 010  zł

Wartość dofinansowania z UE: 1 147 519 zł

Termin realizacji: 2017-2019

Działanie 3.1 Studiujesz? Praktukuj!

Projekt: Wysokiej jakości staże dla przyszłych inżynierów  – energetyków i elektryków

Cel główny projektu to realizacja wysokiej jakości programów stażowych dla podniesienia kompetencji zawodowych studentów studiów stacjonarnych I stopnia na  kierunku międzywydziałowym energetyka i kierunku elektrotechnika Politechniki Krakowskiej, odpowiadających potrzebom gosp., rynku pracy i społeczeństwa.

Całkowita wartość projektu: 1 761 724 zł

Wartość dofinansowania z UE: 1 708 872 zł

Termin realizacji: 2017 – 2018

 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Działanie 1.3 Małopolskie Centra Innowacji

Projekt: SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy

Celem projektu jest świadczenie innowacyjnych usług dla przedsiębiorców przez instytucje otoczenia biznesu funkcjonujące na uczelniach wyższych.

Całkowita wartość projektu: 6 735 505 zł

Wartość dofinansowania z UE: 5 715 795 zł

Termin realizacji: 2015-2018

Projekt realizowany w partnerstwie:

 

Poddziałanie: 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski

Projekt: Impuls gospodarczy dla Małopolski 

Przedmiotem projektu „Business Boost for Malopolska”, realizowanego przez Urząd Miasta Tarnowa, w partnerstwie z Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska, są działania związane z szeroko rozumianą promocją gospodarczą dla firm sektora MŚP z Małopolski, które chcą rozszerzyć swoją działalność oraz są gotowe do ekspansji międzynarodowej.

Całkowita wartość projektu:  2 493 652 zł

Wartość dofinansowania z UE: 2 119 604 zł

Termin realizacji: 2017-2018

 

Projekt realizowany w partnerstwie z Miastem Tarnów.

 

Projekt: Modernizacja Kształcenia zawodowego II

Projekt składa się z 4 głównych działań, Politechnika Krakowska jest partnerem w dwóch z nich:

1. Zawodowa Chmura Edukacyjna

https://www.malopolska.pl/ksztalcenie-i-doradztwo-zawodowe/zawodowa-chmura-edukacyjna

2. Doradztwo zawodowe

https://www.malopolska.pl/ksztalcenie-i-doradztwo-zawodowe/doradztwo-zawodowe

 

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA

Poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki

Projekt: Europejskie dziedzictwo techniczne

Celem głównym projektu EDT jest cyfrowe udostępnianie publikacji z zakresu nauk technicznych, w sposób otwarty, nieodpłatny i przy jak najmniejszych barierach do ich ponownego wykorzystania.

Całkowita wartość projektu:  5 141 615 zł

Wartość dofinansowania z UE: 4 887 791 zł

Termin realizacji: 2016 – 2019

 

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

Poddziałanie 1.3.1 – Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych

Projekt: Termomodernizacja budynku dydaktyczno – administracyjnego 10-24, ul. Warszawska 24 w Krakowie

Cel bezpośredni projektu: głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynku dydaktyczno – administracyjnego Politechniki Krakowskiej

Cel główny projektu: zmniejszenie zapotrzebowania na media poprzez poprawę izolacyjności przegród budowlanych, zastosowanie nowoczesnych technologii, materiałów i urządzeń

Efekt projektu: zwiększenie efektywności energetycznej budynku oraz poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych

Zakres projektu: ocieplenie stropodachu, ścian budynku, wymiana drzwi zewnętrznych i drzwi na okna, wymiana wentylacji, montaż nawiewników,  modernizacja co, cwu,wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia na ledowe, montaż fotowoltaiki.

Całkowita wartość projektu:  2 228 278 zł

Wartość dofinansowania z UE: 1 855 275 zł

Termin realizacji: 2015 – 2018

 

Poddziałanie 1.3.1 – Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych

Projekt: Termomodernizacja budynku dydaktyczno – administracyjnego 10-34, ul. Warszawska 24 w Krakowie

Cel bezpośredni projektu: głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynku dydaktyczno – administracyjnego Politechniki Krakowskiej

Cel główny projektu: zmniejszenie zapotrzebowania na media poprzez poprawę izolacyjności przegród budowlanych, zastosowanie nowoczesnych technologii, materiałów i urządzeń

Efekt projektu: zwiększenie efektywności energetycznej budynku oraz poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych

Zakres projektu: ocieplenie stropodachu, stropu poddasza, ścian budynku i piwnic,  wymiana drzwi zewnętrznych i okien, wymiana wentylacji, montaż nawiewników,  modernizacja co, cwu, wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia na ledowe, montaż fotowoltaiki

Całkowita wartość projektu:  6 711 487 zł

Wartość dofinansowania z UE: 3 728 578 zł

Termin realizacji: 2015 – 2019

 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw

Projekt: Projekt mający na celu stworzenie ekologicznych, bezpiecznych w stosowaniu perfum na bazie wody, z udziałem kompozycji zapachowych niezawierających alergenów

Celem projektu jest wdrożenie innowacji produktowej będącej wynikiem prowadzonych badań przemysłowych i prac rozwojowych. Rezultatem projektu będzie więc nowy produkt – perfumy w postaci nanoemulsji na bazie wody (bez wykorzystania składników o właściwościach drażniących i uczulających takich jak: alkohol etylowy czy syntetyczne konserwanty). Jest to innowacyjne rozwiązania na skalę światową, co potwierdza przeprowadzone na potrzeby projektu badanie stanu techniki.

Całkowita wartość projektu:  1 443 779 zł

Wartość dofinansowania z UE: 1 005 751 zł

Termin realizacji: 2016 – 2018

Projekt realizowany w patnerstwie z przedsiębiorstwem FINEA.

 

 

 

PERSPEKTYWA FINANSOWA 2007-2013

 

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Wzrost liczby kompetentnych do wykonywania zawodu inżyniera absolwentów Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej

Całkowita wartość projektu (zł): 3 115 224,00

Dofinansowanie (zł): 3 115 224,00

Termin realizacji: 2014 – 2015

Rozwój potencjału dydaktycznego PK w zakresie nowoczesnego budownictwa
Całkowita wartość projektu (zł): 13 971 621,85
Dofinansowanie (zł): 13 971 622
Termin realizacji: 2009 – 2015

Dostosowanie Kierunku Inżynieria Środowiska do potrzeb rynku pracy związanego z rozwojem regionu opartym na wiedzy
Całkowita wartość projektu (zł): 2 977 834
Dofinansowanie (zł): 2 977 834
Termin realizacji: 2008 – 2013

Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej
Całkowita wartość projektu (zł): 13 879 904,14
Dofinansowanie (zł): 13 879 904,14
Termin realizacji: 2008 – 2015

Politechnika XXI wieku – Program rozwojowy Politechniki Krakowskiej – najwyższej jakości dydaktyka dla przyszłych polskich inżynierów
Całkowita wartość projektu (zł): 21 430 062,27
Dofinansowanie (zł): 21 430 062,27
Termin realizacji: 2010 – 2015

ZARZĄDZANIE (z) PRZYSZŁOŚCIĄ
Całkowita wartość projektu (zł): 4 652 384,75
Dofinansowanie (zł): 4 652 384,75
Termin realizacji: 2012 – 2014

POKL 4.1/innowacje

PIT Mobilne studia podyplomowe we współpracy z przemysłem
Całkowita wartość projektu (zł): 1 628 026,70
Dofinansowanie (zł): 1 628 026,70
Termin realizacji: 2012 – 2015

Monitoring absolwentów drogą do sukcesu uczelni XXI wieku
Całkowita wartość projektu (zł): 3 161 985
Dofinansowanie (zł): 3 161 985
Termin realizacji: 2012 – 2015

POKL 4.1.2

Zwiększenie liczby absolwentów na kierunku energetyka Politechniki Krakowskiej poprzez uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego i program stypendialny
Całkowita wartość projektu (zł): 4 765 423
Dofinansowanie (zł): 4 765 423
Termin realizacji: 2010 – 2015

Zwiększenie liczby absolwentów na kierunku Informatyka Politechniki Krakowskiej poprzez uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego i program stypendialny
Całkowita wartość projektu (zł): 4 149 227,82
Dofinansowanie (zł): 4 149 227,82
Termin realizacji: 2010 – 2015

Matematyka w finansach i ekonomii
Całkowita wartość projektu (zł): 5 353 180
Dofinansowanie (zł): 5 353 180
Termin realizacji: 2010 – 2015

Wzrost liczby absolwentów Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej zdolnych do wykorzystania wiedzy w kreowaniu rozwoju spełniającego wymagania środowiskowe
Całkowita wartość projektu (zł): 4 810 525
Dofinansowanie (zł): 4 810 525
Termin realizacji: 2010 – 2015

Bioinżynier chemiczny (BINC)
Całkowita wartość projektu (zł): 1 925 083,70
Dofinansowanie (zł): 1 925 083,70
Termin realizacji: 2011 – 2015

Jutro należy do informatyków
Całkowita wartość projektu (zł): 4 238 460
Dofinansowanie (zł): 4 238 460
Termin realizacji: 2011 – 2015

Biotechnolog – Inżynier XXI wieku
Całkowita wartość projektu (zł): 1 999 875,10
Dofinansowanie (zł): 1 999 875,10
Termin realizacji: 2012 – 2015

Inżynier procesowy WiP – wiedza i praktyka
Całkowita wartość projektu (zł): 1 999 922,60
Dofinansowanie (zł): 1 999 922,60
Termin realizacji: 2012 – 2015

Technolog Chemiczny – Inżynier Przyszłości
Całkowita wartość projektu (zł): 4 940 450
Dofinansowanie (zł): 4 940 450
Termin realizacji: 2012 – 2015

Inżynieria materiałowa – inżynieria przyszłości
Całkowita wartość projektu (zł): 3 232 876,50
Dofinansowanie (zł): 3 232 876,50
Termin realizacji: 2012 – 2015

Automatyka i Robotyka, Informatyka – kierunki zamawiane
Całkowita wartość projektu (zł): 4 983 119,50
Dofinansowanie (zł): 4 983 119,50
Termin realizacji: 2012 – 2015

MBM – kierunek zamawiany
Całkowita wartość projektu (zł): 6 053 158,40
Dofinansowanie (zł): 6 053 158,40
Termin realizacji: 2012 – 2015

Fizyka Techniczna dla potrzeb nowoczesnej gospodarki i postępu technologicznego
Całkowita wartość projektu (zł): 1 999 049,10
Dofinansowanie (zł): 1 999 049,10
Termin realizacji: 2012 – 2015

Inżynier energetyk – nowoczesny zawód dla gospodarki opartej na wiedzy
Całkowita wartość projektu (zł): 4 998 023,50
Dofinansowanie (zł): 4 998 023,50
Termin realizacji: 2012 – 2015

POKL 4.2

Rozwój wypracowanych narzędzi wsparcia sektora B+R w zakresie umiejętności związanych z zarządzaniem projektami badawczymi i komercjalizacją ich wyników
Całkowita wartość projektu (zł): 313 808,28
Dofinansowanie (zł): 313 808,28
Termin realizacji: 2012 – 2013

POKL 8.2.1

„SPIN – Model transferu innowacji w Małopolsce”

POKL 8.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Całkowita wartość projektu (zł): 13 197 801,20                                                                                                                                                                                                                                                                                   Dofinansowanie (zł): 13 197 801,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Termin realizacji: 2012 – 2015

 

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 

MPRO 1.1. A

Wyposażenie Laboratorium Mechatroniki na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
Całkowita wartość projektu (zł): 505 000,00
Dofinansowanie (zł): 349 969,20
Termin realizacji: 2009 – 2010

Stworzenie kompleksu laboratoriów na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 24, Kraków
Całkowita wartość projektu (zł): 8 017 784,98
Dofinansowanie (zł): 5 595 618,24
Termin realizacji: 2009 – 2010

Rozbudowa i modernizacja dydaktycznego laboratorium hydrauliczno-hydrologicznego Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej
Całkowita wartość projektu (zł): 2 241 719,99
Dofinansowanie (zł): 1 569 203,99
Termin realizacji: 2010 – 2012

Modernizacja sal wykładowych Politechniki Krakowskiej z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych Wydział Mechaniczny al. Jana Pawła II 37, Kraków
Całkowita wartość projektu (zł): 2 103 919,05
Dofinansowanie (zł): 1 192 103,63
Termin realizacji: 2009 – 2011

Wzrost poziomu kształcenia oraz prestiżu Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, poprzez inwestycje w specjalistyczne urządzenia laboratoryjne
Całkowita wartość projektu (zł): 4 182 287,16
Dofinansowanie (zł): 2 608 050,90
Termin realizacji: 2009 – 2012

Uzupełnienie wyposażenia bazy badawczo – rozwojowej, służącej jednocześnie celom dydaktycznym, Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej
Całkowita wartość projektu (zł): 5 710 997,00
Dofinansowanie (zł): 3 997 697,90
Termin realizacji: 2009 – 2011

MRPO 5.1

Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego – projekt realizowany w partnerstwie z Zespołem Szkół Budowlanych w Tarnowie

Całkowita wartość projektu (zł) – 20 087 772,50

Wydatki kwalifikowane projektu (zł)  -  20 086 608,92

Dofinansowanie w wysokości 85% wartości kosztów kwalifikowanych wynosi 17 073 617,58 zł w tym:

85% – środki Unii Europejskiej – 14 512 574,94

15% – współfinansowanie z budżetu państwa – 2 561 042,64

Termin realizacji: 2011 – 2015

 

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA – PROJEKTY PARTNERSKIE

„Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego (ZiZOZap)”

POIG 1.1.2
Wartość i dofinansowanie PK: 3 210 720,00 zł
Okres realizacji: 1.10.2009 – 31.12.2013

Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania”

POIG 1.1.2
Wartość i dofinansowanie PK:  3 000 250,00 zł
Okres realizacji: 1.01.2010 – 31.12.2013

Silseskwioksany jako nanonapełniacze i modyfikatory w kompozytach polimerowych „Nanosil”

POIG 1.3.1
Wartość i dofinansowanie PK:  995 000 zł
Okres realizacji: 1.01.2010 – 31.12.2013

Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii rozwoju zrównoważonego rozwoju”.

POIG 1.1.2
Wartość i dofinansowanie PK:  2 248 094,00 zł
Okres realizacji: 1.01.2010 – 31.12.2014

„Żywe konstrukcje”

POIG 1.1.3 Ścieżki Kopernika

Wartość i dofinansowanie PK:  196 500 zł
Okres realizacji: 1.03.2013 – 31.12.2014

 

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA 

POIG 1.3.2

„Ochrona patentowa i komercjalizacja unikatowych technologii syntez mechanochemicznych realizowanych za pomocą ultraenergetycznych młynów rotacyjnych”

Wartość i dofinansowanie PK: 335 250zł

Okres realizacji: 1.07.2013 – 31.12.2014

 

POIG 1.3.2

„Bezkonkurencyjne technologie wytwarzania części maszyn z materiałów rozdrobnionych i maszyny technologiczne do ich wydajnej i bezodpadowej realizacji”

Wartość i dofinansowane PK: 684 000 zł

Okres realizacji: 1.07.2013 – 31.12.2014

 

POIG 1.2 Homing Plus

„Novel ZnS(Se) hybrid polymer nanocomposites for optoelectronic applications”

Wartość i dofinansowane PK: 318 000 zł

Okres realizacji: 1.07.2013 – 1.07.2015

 

POIG 1.1.3.

„Wsparcie komercjalizacji wyników badań”

Wartość i dofinansowane PK: 1 315 400 zł