POIG

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka jest jednym z programów operacyjnych, które są wdrażane w perspektywie finansowej na lata 2007-2013. Środki finansowe na jego realizację pochodzą głównie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). EFRR wspiera między innymi małe i średnie przedsiębiorstwa, a także różnego typu inwestycje infrastrukturalne i produkcyjne.

Cele programu

Celem głównym Programu Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa.Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

  • Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw
  • Wzrost konkurencyjności polskiej nauki
  • Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym
  • Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym
  • Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy
  • Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce

Cele te Program realizuje, przeznaczając ponad 90 proc. funduszy na działania w obszarach badania + rozwój (B+R), innowacje, technologie informacyjne i komunikacyjne.

W ramach Programu wspierane są działania z zakresu innowacyjności produktowej, procesowej, marketingowej i organizacyjnej, które w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniają się do powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw.

Kto może złożyć wniosek o dofinansowanie projektu POIG?

Wsparcie dostępne w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka jest przeznaczone m.in. na współfinansowanie innowacyjnych projektów, realizowanych przez cztery kategorie beneficjentów:

  1. przedsiębiorców;
  2. jednostki naukowe i badawcze;
  3. instytucje otoczenia biznesu;
  4. administrację publiczną w zakresie elektronicznych usług na rzecz obywateli.

Program skierowany jest przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy zamierzają realizować innowacyjne projekty, związane z badaniami i rozwojem, nowoczesnymi technologiami, inwestycjami o dużym znaczeniu dla gospodarki lub wdrażaniem i stosowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Więcej o programie na stronie: www.poig.gov.pl