O nas

Pracownicy Biura

mgr Małgorzata Lalicka

Kierownik Biura

+48 12 628 22 18

mlalicka@pk.edu.pl

mgr Anna Nowak

Główny Specjalista

+48 12 628 22 18

anowak@pk.edu.pl

mgr Ewa Siekierzyńska

Starszy Specjalista

+48 12 628 20 90

esiekierzynska@pk.edu.pl

mgr Joanna Murzyn

Specjalista

+48 12 628 20 90

joanna.murzyn@transfer.pk.edu.pl

Gdzie jesteśmy?

Galeria GIL, pokój 101
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków

Zadania naszego biura

Biuro Projektów Strukturalnych i Programów Międzynarodowych (PN2) realizuje następujące zadania:

 1. Pozyskuje i rozpowszechnia drogą elektroniczną lub drogą tradycyjną syntetyczne informacje na temat warunków i możliwości uzyskiwania środków finansowych z zagranicznych źródeł oraz informacje o ogłoszonych konkursach w ramach programów krajowych i międzynarodowych, z wyłączeniem programów ramowych.
 2. Doradza i pomaga w uzyskaniu informacji dotyczących uczestnictwa, zasad finansowania projektów, kryteriów oceny i wyboru projektów oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów i procedur.
 3. Doradza i pomaga jednostkom Uczelni w przygotowywaniu wniosków do projektów międzynarodowych finansowanych i współfinansowanych.
 4. Przygotowuje i kompletuje dokumenty dotyczące Uczelni załączane do wniosku, współpracuje z jednostkami przygotowującymi studia wykonalności i dostarcza im dane oraz dokumenty dotyczące Uczelni.
 5. Weryfikuje poprawność przygotowanych wniosków oraz sprawdza je pod względem możliwości zapewnienia odpowiednich środków finansowych w projektach współfinansowanych, rejestruje decyzje o finansowaniu lub dofinansowaniu udziału w projekcie oraz przygotowuje wnioski do podpisu przez uprawnione osoby.
 6. Dokonuje oceny formalnych i technicznych możliwości realizacji projektów w danej jednostce organizacyjnej.
 7. Rejestruje wysyłane wnioski o dofinansowanie projektów w ramach programów krajowych i międzynarodowych oraz archiwizuje je.
 8. Prowadzi ewidencję wystawionych weksli zabezpieczających i egzekwuje ich zwrot po zakończeniu projektu.
 9. Weryfikuje poprawność przygotowania umów (kontraktów) i ewentualnych aneksów do umów oraz prowadzi ich rejestr.
 10. Monitoruje przebieg realizacji projektów i niezwłocznie informuje kierownika projektu oraz kierownika jednostki zgłaszającej projekt o zaistniałych nieprawidłowościach.
 11. Wnioskuje o udzielenie pełnomocnictwa dla kierowników projektów krajowych i między-narodowych do dysponowania środkami finansowymi przyznanymi na realizację projektu.
 12. Współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, w tym instytucjami wdrażającymi oraz punktami konsultacyjnymi w zakresie projektów strukturalnych oraz programów krajowych i międzynarodowych.
 13. Współdziała z innymi jednostkami Uczelni w opracowaniu i aktualizowaniu wzorcowej dokumentacji niezbędnej do sprawnego przebiegu realizacji projektów.
 14. Wspiera kontakty naukowe i promuje potencjał intelektualny oraz naukowo-badawczy PK w kraju i zagranicą.
 15. Sporządza okresowe sprawozdania i raporty na potrzeby Uczelni, ministerstw i władz samorządowych.
 16. Przedstawia kierownictwu PK szanse i możliwości pozyskiwania środków finansowych na przyszłe działania.