Szwajcarsko–Polski Program Współpracy

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, czyli tzw. Fundusz Szwajcarski, jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce i 9 innym państwom członkowskim Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej 1 maja 2004 r.

Cele programu

Fundusze szwajcarskie mają na celu zmniejszanie różnic społeczno-gospodarczych istniejących pomiędzy Polską a wyżej rozwiniętymi państwami UE oraz różnic na terytorium Polski – pomiędzy ośrodkami miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym. W ramach programu można uzyskać wsparcie z takich dziedzin jak: Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform:
  • inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych
  • zwiększenie ochrony wschodnich granic Unii Europejskiej
Środowisko i infrastruktura:
  • odbudowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury środowiskowej oraz poprawa stanu środowiska (m.in. zarządzanie odpadami stałymi, systemy energii odnawialnej, poprawa wydajności energetycznej)
  • poprawa publicznych systemów transportowych
  • bioróżnorodność i ochrona ekosystemów oraz wsparcie transgranicznych inicjatyw środowiskowych
Sektor prywatny:
  • poprawa środowiska biznesowego i dostępu do kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
  • rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP
Rozwój społeczny i zasobów ludzkich:
  • ochrona zdrowia (m.in. profilaktyka i kampanie promocji zdrowia oraz poprawa opieki społecznej)
  • badania i rozwój (m.in. Fundusz Stypendialny, projekty badawcze)
Fundusze szwajcarskie wspierają partnerstwa podmiotów polskich i szwajcarskich. Współpraca może polegać na wymianie doświadczeń, know - how, rozwiązań technologicznych, najlepszych praktyk, we wszystkich obszarach programu. Nawiązywanie partnerstw w ramach projektów finansowanych ze środków Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy nie jest obowiązkowe, jednak zachęca się wszystkich potencjalnych beneficjentów do czerpania z doświadczeń szwajcarskich.

Kto może złożyć wniosek o dofinansowanie projektu?

Fundusze Szwajcarskie przewidują wsparcie dla instytucji sektora publicznego i prywatnego oraz organizacji pozarządowych. Więcej o programie na stronie: www.programszwajcarski.gov.pl