Nabór wniosków do „Ścieżek Kopernika 2.0″

25 lipca 2016 11:59

Konkurs nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 na projekty w Programie Ścieżki Kopernika 2.0

Informujemy, że z dniem 22 czerwca 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Konkurs 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 na projekty w programie Ścieżki Kopernika 2.0 w ramach rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej poprzez działania dydaktyczne służące rozwijaniu kompetencji uczestników w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego, wykorzystujące zasoby uczelni (np. kadrę dydaktyczną, laboratoria, aparaturę naukową), których efektem powinno być stworzenie i przeprowadzenie niekonwencjonalnych modułów zajęć obejmujących sposoby i metody rozbudzenia w młodzieży ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy.
Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią ogłoszenia oraz regulaminem konkursu wraz z załącznikami.
Jednocześnie IP informuje, iż przedmiotowy konkurs w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA oznaczony jest numerem naboru:POWR.03.01.00-IP.08-00-SK2/16.