Konkurs w ramach POIG 2.3 „Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki”

7 maja 2013 11:33

Informujemy, iż  NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów  w ramach Działania 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki”

Nabór prowadzony jest w terminie: od 20 maja 2013 r. do 21 czerwca 2013 r.

W ramach Działania 2.3, dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, dotyczących zapewnienia środowisku naukowemu w Polsce stałego i bezpiecznego dostępu do zaawansowanej infrastruktury informatycznej, umożliwienie prowadzenia nowoczesnych badań z zastosowaniem technologii społeczeństwa informacyjnego oraz zapewnienie jednostkom naukowym mającym siedzibę w Polsce łączności z międzynarodowymi naukowymi sieciami teleinformatycznymi.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

- jednostki naukowe, w tym wchodzące w skład sieci naukowych, konsorcjów naukowych1 i naukowo przemysłowych2 (z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych),

- uczelnie,

- jednostki wiodące MAN (miejskie akademickie sieci naukowe),

- Centra Komputerów Dużej Mocy,

- spółki powołane z udziałem ww. podmiotów niedziałające dla zysku3.

Budżet i poziom dofinansowania:

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanej rundy aplikacyjnej w 2013 r. dla Działania 2.3 wynosi: 92 482 212 EUR (382 034 768 PLN), w tym:

a) 20% alokacji przewidzianej na konkurs 18 496 422 EUR (76 406 954 PLN) przeznaczone zostanie dla projektów o wartości wydatków kwalifikowanych Projektu poniżej 15 mln PLN,

b) 80% alokacji przewidzianej na konkurs 73 985 770 EUR (305 627 814 PLN) przeznaczone zostanie dla projektów o wartości wydatków kwalifikowanych Projektu stanowiących co najmniej 15 mln PLN.

Poziom i wysokość wsparcia:

W ramach Działania 2.3 POIG dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych Projektu, z czego 85% stanowią środki UE, a 15% to tzw. wkład krajowy (zapewniony dla wszystkich projektów ze środków budżetu państwa).

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych dofinansowanego Projektu nie została ustalona.

Maksymalna wartość projektu dofinansowanego w ramach Działania 2.3 nie może przekroczyć 50 mln euro5.

Dodatkowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: www.ncbr.gov.pl , zakładka Fundusze europejskie/POIG/Konkursy/Konkurs 2.3 2013.

 ***********************************************************

UWAGA: Korekta zapisów cz. VI Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie Projektu dla działania 2.3 POIG

NCBiR informuje o wprowadzeniu korekty zapisów cz. VI Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie Projektu dla działania 2.3 POIG, pkt 18 „Wydatki związane z realizacją Projektu” akapit 6.

Prosimy o zapoznanie się z przedmiotową zmianą przedstawioną w poniższej tabeli.

Tabela wprowadzonych zmian do Instrukcji wypełniania wniosku

************************************************************

Informujemy, że od 20 maja br. jest już aktywny System informatyczny do składania wniosków o dofinansowanie projektu w ramach Działania 2.3 „Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki” PO IG . Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego IP dostępnego na stronie internetowej w terminie: od  20 maja  do 21 czerwca 2013 r. Przy składaniu wersji elektronicznej Wnioskodawca zobowiązany jest postępować zgodnie z Instrukcją obsługi ww. systemu – Instrukcja obsługi systemu informatycznego.