Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” PO IR

21 września 2015 14:55

Informujemy, że w dniu 21 września 2015 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i wzięcia udziału w konkursie.

Więcej informacji tutaj

****

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nowy konkurs w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Na opracowanie nowatorskich w skali światowej rozwiązań przeznaczy 200 mln zł.

 

– Nauka musi się rozwijać, a nasza gospodarka może czerpać z tego wymierne korzyści. Ogromny potencjał polskiej nauki może zostać z korzyścią dla nas wszystkich wykorzystany dzięki efektywnej współpracy najlepszych zespołów badawczych z przedsiębiorcami nieobawiającymi się podejmować ryzyka i gotowymi realizować nowatorskie projekty. Ogłoszony przez NCBR konkurs stwarza im możliwość podjęcia tych wyzwań  – mówi prof. Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego.
Konkurs w ramach działania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” to nowa propozycja NCBR skierowana do konsorcjów złożonych z jednostek naukowych i przedsiębiorców. Budżet ogłoszonego konkursu wynosi 200 mln zł. Celem działania jest wsparcie najlepszych projektów B+R, obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub eksperymentalne prace rozwojowe, prowadzących do powstania polskich, unikalnych w skali globalnej rozwiązań.
– Wysoko stawiamy poprzeczkę i oczekujemy ambitnych projektów, które mogą doprowadzić do przełomu technologicznego w danej dziedzinie. Dążymy do zwiększenia zaangażowania przedsiębiorców w działalność B+R nie tylko z punktu widzenia środków przeznaczanych na ten cel, ale przede wszystkim lepszej jakości realizowanych projektów. Współpraca z najlepszymi jednostkami naukowymi da im szansę na wdrożenie innowacji w skali globalnej – mówi Leszek Grabarczyk, zastępca dyrektora NCBR.
Zgłaszane w konkursie projekty, poza innowacyjnością w skali światowej, będą musiały wpisywać się w tzw. „Krajową inteligentną specjalizację”. Premiowane będą przy tym przedsięwzięcia o charakterze ponadregionalnym, a jednym z kryteriów oceny będzie również opłacalność wdrożenia. O dofinansowanie w wysokości do 10 mln zł będą mogły ubiegać się konsorcja złożone z co najmniej jednej jednostki naukowej i jednego przedsiębiorcy. Konsorcjum może liczyć maksymalnie pięć podmiotów, przy czym co najmniej połowę jego składu muszą stanowić przedsiębiorcy. Wprowadzone przez NCBR kryteria przełożą się na zwiększenie liczby ambitnych projektów B+R realizowanych przez polskie konsorcja oraz poprawę efektywności współpracy przedsiębiorców z naukowcami.
Nabór wniosków w konkursie będzie trwał od 21 października do 19 listopada 2015 r. Decyzję o dofinansowaniu konsorcja otrzymają w ok. 90 dni od zakończenia naboru wniosków.