INNOCHEM: Zapowiedź nowego konkursu NCBiR

7 stycznia 2016 12:09

Informujemy, że od  1 lutego 2016 r. do 1 marca 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 INNOCHEM. Budżet konkursu wynosi 120 000 000 zł.

Celem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów PO IR, celów Działania, określonych w Szczegółowym opisie osi priorytetowych PO IR, jak również w największym stopniu odpowiadają celom i potrzebom sformułowanym w Programie sektorowym INNOCHEM.

Tematykę zakresu merytorycznego konkursu można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Zgodnie z informacjami organizatorów:

  • minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 1 000 000 zł; 
  • maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 20 000 000 zł.

Wnioski do konkursu mogą składać:

Zgodnie z regulaminem konkursu dofinansowanie udzielane jest na realizację projektu, który obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 25 rozporządzenia 651/2014 (projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania).

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Strona internetowa konkursu INNOCHEM