Ogłoszono konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 PO IR „Projekty B+R przedsiębiorstw”

15 września 2015 13:09

14 września 2015 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”.

W ramach Działania 1.1 Poddziałania 1.1.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe(projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania).

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie: O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie przedsiębiorstwa niespełniające kryteriów mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa.

Budżet konkursu i poziom dofinansowania: Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi: 750 000 000 PLN w tym: 1) dla projektów realizowanych na obszarze województwa mazowieckiego: 75 371 391 PLN; 2) dla projektów realizowanych na obszarze województwa innego niż mazowieckie: 674 628 609 PLN.

Poziom i wartość wsparcia: Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 12 mln PLN. Maksymalna wartość dofinansowania (wartość udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć pułapów określonych w § 9 ust.1 rozporządzenia MNiSW, t.j. równowartości:  20 mln euro – dla przedsiębiorstwa na jeden projekt jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na badania przemysłowe, lub 15 mln euro – dla przedsiębiorstwa na jeden projekt jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na prace rozwojowe.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro. Intensywność pomocy publicznej nie może przekroczyć:

- 50 % kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych,

- 25 % kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych.

W przypadku, w którym wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane zgodnie z § 14 rozporządzenia MNiSW intensywność pomocy publicznej nie może przekroczyć:

– 65% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych,

oraz – 40% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;

Szczegółowe warunki zwiększenia intensywności pomocy publicznej z tytułu szerokiego rozpowszechniania wyników projektu określa Przewodnik po kryteriach wyboru projektów, dostępny na stronie IP.

Sposób składania wniosków:

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie wyłącznie w wersji elektronicznej w udostępnionym dla tego celu systemie informatycznym IP. Logowanie do systemu informatycznego IP możliwe jest po wejściu na stronę internetową (link4 ) od dnia 14 października do 30 listopada 2015 r. (do godz. 23:59).

Zasady wyboru projektów:

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów znajdują się w Regulaminie Przeprowadzania Konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Termin poinformowania o wynikach konkursu Proces oceny projektu, liczony od dnia następującego po dniu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie do chwili ogłoszenia wyników oceny, trwa 90 dni.  Procedura odwoławcza Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, z późn. zm.).

Kontakt:

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 1.1, Poddziałanie 1.1.1 PO IR można kierować pod numer telefonu: Sekretariat (0-22) 390 73 01 oraz przesyłać na adres: konkurs111DUZE@ncbr.gov.pl Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi istotne dla Wnioskodawców zamieszczane są na stronie internetowej IP: (link). Dodatkowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: www.ncbr.gov.pl, zakładka Fundusze europejskie/POIR/Konkursy/Konkurs 2/1.1.1/2015

www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/aktualnosci