Nowe konkursy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla najzdolniejszych młodych badaczy

16 lutego 2016 14:24

Informujemy, że ruszyły nabory wniosków do dwóch nowych konkursów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Finansowane z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój FIRST TEAM i HOMING mają wesprzeć młode zespoły badawcze oraz zachęcić badaczy przebywających za granicą do odbycia stażu podoktorskiego w Polsce lub do powrotu do kraju.

Konkursy FIRST TEAM i HOMING są współfinansowane w ramach Działania 4.4 Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R IV osi Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) i zostały powierzone do realizacji Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) na mocy umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej dla Działania 4.4 PO IR. Oba programy są skierowane do młodych doktorów do pięciu lat po doktoracie, z możliwością przedłużenia tego okresu pod pewnymi warunkami do dziewięciu lat po doktoracie. Z oferty mogą skorzystać zarówno naukowcy z Polski, jak i z zagranicy, niezależnie od narodowości.
Zgłaszane projekty powinny dotyczyć badań B+R wpisujących się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, jak również rozwoju technologii, zaprojektowania produktu czy procesu produkcyjnego. Finansowane będą przede wszystkim projekty o znacznym potencjale aplikacyjnym lub szczególnym znaczeniu dla rozwiązania istotnego problemu społeczno-gospodarczego. Projekty realizowane będą we współpracy z krajowymi lub zagranicznymi partnerami naukowymi, co ma zachęcić młodych liderów do podejmowania nowych lub zacieśniania istniejących już partnerstw. Do ubiegania się o wsparcie są uprawnione także firmy prowadzące działalność w naszym kraju. Mogą one otrzymać nawet do 80% dofinansowania na projekty w oparciu o zasady przyznawania pomocy publicznej.
Nabór wniosków w konkursach FIRST TEAM i HOMING trwa od 15 lutego do 24 marca 2016 r.
Ponadto, od 5 lutego do 15 marca 2016 r. trwają nabory wniosków w ramach konkursów TEAM i TEAM-TECH również finansowanych ze środków Działania 4.4 Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R IV osi PO IR.
Szczegółowe informacje na temat ww. konkursów dostępne są na stronie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.