POIŚ – Poddziałanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach / 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej

7 stycznia 2016 12:47

Informujemy, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, ogłasza konkurs projektów w ramach

Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach
Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej

KONKURS NR POIS/1.3.1/1/2015

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 22 stycznia 2016 r. do 29 kwietnia 2016 r.

Przedmiot konkursu: Wybór projektów do dofinansowania w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej.

Typ projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 1.3 Poddziałania 1.3.1:
Projekty inwestycyjne dotyczące głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków publicznych, wskazane w  § 6 ust. 1 Regulaminu konkursu.
Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu w ramach konkursu: 85% z zastosowaniem luki w finansowaniu jako warunku uwzględniania dochodu w projekcie.