Szkolenie dla wnioskodawców Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego – Kraków

12 maja 2016 11:58

Informujemy, że w dniu 20 maja br. (godz. 9.00 -16.00) odbędzie się szkolenie dla wnioskodawców Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego – Kraków.

Miejsce szkolenia: Kraków, ul. Wielicka 72 B (wejście od ul. Dworcowej), I piętro, sala 106

Program do pobrania

 Więcej informacji i zapisy tutaj

****************

Szansą dla przedsiębiorców są bony na innowacje dedykowane rozwojowi obszarów będących regionalnymi specjalizacjami Małopolski.

Województwo Małopolskie po raz kolejny daje przedsiębiorcom możliwość wzmocnienia rozwoju technologicznego i innowacji poprzez działania służące zwiększeniu aktywności badawczo-rozwojowej MŚP, prowadzącej do wytworzenia i przygotowania do wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów i usług.

Kto może otrzymać bon na innowacje?

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie przedsiębiorstwa MŚP zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego.

Jaka jest wysokość bonu na innowacje?

W ramach konkursu przewidziano dwa typy projektów:

  • typ projektu A: Mały bon na innowacje, dla którego maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 50 000 PLN;
  • typ projektu B: Duży bon na innowacje, dla którego maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 100 000 PLN.

Maksymalne dofinansowanie projektu może wynieść 90%, w przypadku bonu uzyskanego po raz pierwszy. Przedsiębiorcy, którzy otrzymali już bon na innowację w poprzednim konkursie, mogą ubiegać się o wsparcie kolejnego projektu, przy dofinansowaniu 80%.

Jaka jest istota bonu na innowacje?

Wsparcie może zostać przeznaczone na zakup usług badawczo-rozwojowych i/lub proinnowacyjnych. Katalog usług badawczo-rozwojowych kwalifikowanych zarówno w ramach małego jak i dużego bonu na innowacje obejmuje:

a) typ 1: usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych,

b) typ 2: usługi w zakresie wzornictwa.

Katalog usług proinnowacyjnych kwalifikowanych w ramach: małego bonu na innowacje, dużego bonu na innowacje – wyłącznie jako część szerszego projektu obejmującego usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, bądź usługi w zakresie wzornictwa obejmuje:

c) typ 3: usługi w zakresie opracowania studium wykonalności dla projektów badawczo-rozwojowych,

d) typ 4: usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, opartych na włączeniu użytkowników końcowych do procesu rozwoju nowego produktu lub usługi (usługi living lab),

e) typ 5: usługi w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań,

f) typ 6: usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej, w związku z przygotowaniem zgłoszenia patentowego lub zgłoszeniem patentowym.

Przedsiębiorca wybiera wykonawcę bonów spośród podmiotów uprawnionych do świadczenia usług badawczo-rozwojowych oraz usług proinnowacyjnych. Do podmiotów takich należą:

  • jednostki naukowe;
  • przedsiębiorcy  posiadający status centrum badawczo-rozwojowego;
  • niezależne  jednostki,  stanowiące  akredytowane  laboratorium lub notyfikowane  laboratorium;
  • centra  transferu  technologii;
  • spółki celowe;
  • instytucje otoczenia biznesu (IOB) – ośrodki  innowacji.

Usługi wspierane w ramach Poddziałania 1.2.3 mogą być realizowane również przez  konsorcja  z  udziałem  podmiotów  uprawnionych  do samodzielnego świadczenia poszczególnych typów usług.

Zapraszamy mikro-, małe i średnie firmy, a także podmioty, które mogą być wykonawcami bonów, do aktywnego uczestnictwa w procesie transferu technologii i zwiększenia poziomu wdrażania do działalności rynkowej przedsiębiorstw innowacji o charakterze technologicznym lub nietechnologicznym.

Ważne terminy!

Konkurs realizowany jest w trybie naboru otwartego. Nabór i ocena wniosków prowadzone będą w sposób ciągły, w podziale na 30-dniowe rundy od 6 czerwca 2016 r. do dnia 31 października 2016 r. do godziny 15.00 lub do wyczerpania limitu środków przewidzianego na konkurs.

Jaki jest czas na zrealizowanie bonu?

Okres realizacji projektu nie może przekraczać 12 miesięcy. Realizacja projektu nie może rozpocząć się później niż 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej erpo.malopolska.plLink prowadzi do serwisu zewnętrznego