RPO WM, Poddziałanie 1.2.3. Bony na innowacje

11 stycznia 2017 14:32

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Poddziałanie 1.2.3. Bony na innowacje

Najbliższy nabór: II kwartał 2017 r. (marzec-kwiecień 2017 r. – ogłoszenie konkursu)

Instytucja ogłaszająca konkurs: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioski mogą składać przedsiębiorstwa z sektora MŚP zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych.

W ramach Poddziałania 1.2.3 RPO WM można realizować następujący typ projektu:

  • Mały bon na innowacje – do 50 000 PLN wydatków kwalifikowanych
  • Duży bon na innowacje – do 100 000 PLN wydatków kwalifikowanych

 

Wsparcie w ramach bonu na innowacje może zostać przeznaczone wyłącznie na zakup:

1.    Usług badawczo-rozwojowych:

a)    usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych;

b)    usługi w zakresie wzornictwa.

2.    Usług proinnowacyjnych kwalifikowanych w ramach małego bonu na innowacje lub jako element dużego bonu na innowacje – wyłącznie jako część szerszego projektu obejmującego usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, bądź usługi w zakresie wzornictwa obejmuje:

a)    usługi w zakresie opracowania studium wykonalności dla projektów badawczo-rozwojowych;

b)    usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, opartych na włączeniu użytkowników końcowych do procesu rozwoju nowego produktu lub usługi (usługi living lab);

c)    usługi w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań;

d)    usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej, w związku z przygotowaniem zgłoszenia patentowego lub zgłoszeniem patentowym.

W ramach bonów na innowacje nie będą kwalifikowane usługi: dotyczące produkcji masowej lub działalności handlowej, dotyczące rutynowych i/lub okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

W przypadku projektów w obszarze technologii informacyjnych i komunikacyjnych, w których część badawcza wiąże się z przeprowadzeniem prac B+R w zakresie oprogramowania komputerowego, należy uwzględnić, że czynności rutynowe związane z oprogramowaniem, niepociągające za sobą postępu naukowego, czy technicznego, ani wyeliminowania niepewności o charakterze technicznym nie będą zaliczane do prac B+R. Przykładowe czynności, które nie są pracami B+R to: tworzenie aplikacji biznesowych i systemów informatycznych na podstawie znanych metod i istniejących narzędzi informatycznych, obsługa istniejących systemów, konwersja oraz/lub tłumaczenie języków komputerowych, dodawanie funkcjonalności dla użytkownika w programach użytkowych, usuwanie błędów z systemów (debugging), adaptacja istniejącego oprogramowania, przygotowywanie dokumentacji dla użytkownika.

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:

  • 90% w przypadku wsparcia uzyskanego po raz pierwszy w ramach poddziałania 1.2.3 RPO WM;
  • 80% w przypadku wsparcia uzyskanego po raz drugi w ramach poddziałania 1.2.3 RPO WM.

 

Maksymalna dopuszczalna kwota wydatków kwalifikowanych projektu:

  • dla małego bonu na innowację maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 50 000 PLN,
  • dla dużego bonu na innowację maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 100 000 PLN.

 

DOKUMENTY (z ostatniego konkursu):

Regulamin konkursu

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu

Załącznik nr 2 – Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 3 – Instrukcja wypełniania WOD

Załącznik nr 6 – Definicje wskaźników obligatoryjnych i adekwatnych do konkursu

Załącznik nr 12 – Instrukcja dotycząca minimalnego zakresu studium wykonalności

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Harmonogram naborów RPO WM na 2017 r: tutaj

Ocenie podlega, czy przedmiot projektu jest zgodny z obszarami regionalnej inteligentnej specjalizacji, określonymi w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego, których uszczegółowienie stanowi załącznik do regulaminu naboru: tutaj