RPO WM – Działanie 3.2. Promocja postaw przedsiębiorczych oraz potencjał IOB

9 września 2016 14:22

Informujemy, że Zarząd Województwa Małopolskiego, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie  jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.2 Promocja postaw przedsiębiorczych oraz potencjał IOB, Typ projektów A. promocja postaw przedsiębiorczych.

Instytucją Organizującą Konkurs jest Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków

Czas trwania naboru: od 30.09.2016 do 28.10.2016

Kto może składać wnioski?

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
  • instytucje otoczenia biznesu (IOB) – wyłącznie prowadzące inkubatory przedsiębiorczości lub zamierzające prowadzić inkubator przedsiębiorczości w ramach realizowanego projektu,
  • podmioty prowadzące ośrodki przedsiębiorczości akademickiej tj. akademickie inkubatory przedsiębiorczości lub zamierzające prowadzić taki inkubator  w ramach realizowanego projektu – uczelnie wyższe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia z zakresu promocji przedsiębiorczości i kreowania postaw przedsiębiorczych. W tym zakresie realizowane będą przedsięwzięcia dotyczące promocji przedsiębiorczości oraz wsparcia rozwoju nowych firm poprzez świadczenie specjalistycznych usług przez inkubatory przedsiębiorczości  (w tym również  ośrodki przedsiębiorczości akademickiej – rozumiane jako akademickie inkubatory przedsiębiorczości  oraz inkubatory technologiczne), a także jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, skierowane do małopolskich MŚP we wczesnej fazie rozwoju.

 

Wspierane w ramach niniejszego konkursu projekty będą obejmowały następujące elementy:

 

a)  działania (usługi) z zakresu specjalistycznego doradztwa, szkoleniowe, coachingowe (tj. metody, których głównym celem jest wzmocnienie podopiecznego oraz wspieranie go w samodzielnym dokonywaniu zamierzonych zmian, w oparciu jego własnych zasobów, odkryć, potencjałów), mentoringowe (tj. metody wspomagające rozwój i odkrywanie potencjału tkwiącego w podmiocie objętym tego typu wsparciem, stanowiące efekt relacji pomiędzy stronami zaangażowanymi w proces odkrywania i rozwijania potencjału podopiecznego, tj. mentor – podopieczny), akceleracyjne (tj. programy, dzięki którym objęte nimi MŚP mogą przyspieszyć swój rozwój, dzięki  pomocy doświadczonych mentorów i ekspertów oraz potencjalnych inwestorów dysponujących doświadczeniem biznesowym oraz siecią kontaktów), realizujące cele działań kwalifikujące się do wsparcia,

b)  udostępnianie infrastruktury living-labs, centrów co-working lub innej infrastruktury na potrzeby MŚP we wczesnej fazie rozwoju,

c)  organizację wydarzeń promujących przedsiębiorczość i postawy przedsiębiorcze – wyłącznie jako uzupełniający (niedominujący) element projektu, co oznacza, że ten komponent  może stanowić nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.

W przypadku projektów zawierających co najmniej jeden element wymieniony powyżej lit. a-b dodatkowym elementem projektu mogą być inwestycje w infrastrukturę otoczenia biznesu służącą małopolskim MŚP we wczesnej fazie rozwoju – infrastruktura inkubatorów przedsiębiorczości (w tym również akademickich inkubatorów przedsiębiorczości oraz inkubatorów technologicznych), jednak z uwzględnieniem wymogów zawartych w Umowie Partnerstwa. W ramach inwestycji w infrastrukturę inkubatorów nie wyklucza się wsparcia dla m.in. infrastruktury living-labs i centrów co-working, a więc infrastruktury tworzącej warunki dla intensyfikacji rozwoju MŚP we wczesnej fazie rozwoju.

 

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych:

  • na poziomie projektu w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną oraz objętych pomocą de minimis wynosi 85%.

Minimalny wkład własny w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną oraz objętych pomocą de minimis wynosi:

  • 15% wydatków kwalifikowanych projektu.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu (.pdf, 820 KB)

Załączniki do Regulaminu konkursu

Załącznik nr 1 Kryteria wyboru projektów (.pdf, 659 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie (.pdf, 723 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania WOD (.pdf, 1,16 MB)

Załącznik nr 4 Regulamin korzystania z systemu e-RPO (.pdf, 314 KB)

Załącznik nr 5 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (.pdf, 1,06 MB)

Załącznik nr 6 Definicje wskaźników obligatoryjnych i adekwatnych dla konkursu (.pdf, 587 KB)

Załącznik nr 7a Wzór umowy o dofinansowanie (.pdf, 887 KB)

Załącznik nr 7b Wzór uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie (.pdf, 957 KB)

Załącznik nr 8 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 574 KB)

Załącznik nr 9 Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Uszczegółowienie obszarów wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020 (.pdf, 1,25 MB)

Załącznik nr 10a Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów inwestycyjnych ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) (.pdf, 1,08 MB)

Załącznik nr 10b Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej dla projektów nieinwestycyjnych ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM)(.pdf, 680 KB)

Załącznik nr 11 Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-RPO wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (.pdf, 1,16 MB)

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie (.zip, 445 KB)

Kompletna dokumentacja do konkursu (Regulamin konkursu, załączniki do regulaminu konkursu oraz załączniki do wniosku (.zip, 10,6 MB)

Zachęcamy do przygotowywania projektów i kontaktu!