Projekty B+R – Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

10 sierpnia 2016 13:31

Przypominamy o trwającym konkursie na realizowanie projektów B+R w konsorcjach uczelni i przedsiębiorstw (prowadzących działalność na terenie województwa małopolskiego) w ramach Poddziałania 1.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Termin składania wniosków upływa 31 października 2016r. Jest to jeden z niewielu konkursów, w których Politechnika może występować w roli konsorcjanta!

Zachęcamy do przygotowywania projektów i kontaktu! Poniżej skrócone informacje o konkursie.

Całość dokumentacji jest dostępna:

http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-1-2-1–projekty-badawczo—rozwojowe-przedsiebiorstw—rpmp-01-02-01-ip-01-12-038-16

 

Instytucja Organizująca Konkurs

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków

Kto może składać wnioski?

1. przedsiębiorstwa, w szczególności mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa,
2. konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw,
3. konsorcja przedsiębiorstw z udziałem:
a) jednostek naukowych,
b) uczelni, w tym spółek celowych uczelni,
c) organizacji pozarządowych,
d) instytucji otoczenia biznesu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji, włącznie z uruchomieniem pierwszej produkcji i przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej, ale już nie samego wdrożenia.

W zakresie wspieranych przedsięwzięć możliwe będzie:

1. nabycie wyników badań lub prac rozwojowych, jeżeli celem przedsięwzięcia jest prowadzenie dalszych prac badawczo-rozwojowych, zmierzających do opracowania innowacyjnego rozwiązania w oparciu o prace B+R dotyczące nowych właściwości danej technologii lub możliwości jej zastosowania w nowych warunkach związanych z indywidualnymi potrzebami danego przedsiębiorstwa,
2. przygotowanie prototypów doświadczalnych,
3. Tworzenie instalacji demonstracyjnych i pilotażowych,
4. walidacja danego rozwiązania,
5. uruchomienie pierwszej produkcji, która zawiera się w zakresie eksperymentalnych prac rozwojowych i oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujące kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa,
6. wsparcie przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności
gospodarczej (jako uzupełniający komponent projektu badawczego).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi nie więcej niż:

1) w przypadku pomocy publicznej na badania przemysłowe:

a) mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%,

b) średnie przedsiębiorstwa – 60%,

c) pozostali beneficjenci – 50%,

2) w przypadku pomocy publicznej na eksperymentalne prace rozwojowe:

a) mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%,

b) średnie przedsiębiorstwa – 35%,

c) pozostali beneficjenci – 25%,

3) w przypadku pomocy publicznej na studium wykonalności:

a) mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%,

b) średnie przedsiębiorstwa – 60%,

c) pozostali beneficjenci – 50%.

 

Poziom dofinansowania UE w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć o 15%, do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych, w przypadku spełnienia warunków dotyczących upowszechniania.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu wynosi 100 000 zł. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych w ramach projektu wynosi 25 000 000 zł.

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 87 760 000,00 PLN.