Ogłoszenie dotyczące otwartego naboru na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu otwartego nr POWR.03.01.00-IP.08-00-MOT/17

15 maja 2017 8:57

Otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu
w ramach konkursu otwartego nr POWR.03.01.00-IP.08-00-MOT/17
Zgodnie z art.33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020,
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, ogłasza konkurs na wspólne
przygotowanie i realizację projektu w ramach konkursu otwartego
POWR.03.01.00-IP.08-00-MOT/17

I. Cel projektu:
Projekt zgodnie z regulaminem konkursu musi wspierać rozwój kadr dla przemysłu motoryzacyjnego, stanowiącego duży potencjał rozwojowy dla gospodarki i zatrudnieniowy dla absolwentów szkół wyższych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zagwarantowanie współpracy szkoły wyższej z przedsiębiorcą w procesie przygotowania i realizacji procesu dydaktycznego.

II. Wymogi dotyczące partnera w projekcie:
Partner musi posiadać status przedsiębiorcy i prowadzić działalność w Polsce w przemyśle motoryzacyjnym w celu zapewnienia realizacji projektu zgodnie z zakresem merytorycznym i profilem swojej działalności.

III. Proponowany zakres zadań projektowych przewidzianych dla partnera:
Wsparcie merytoryczne i organizacyjne w realizacji projektu, w tym współpraca w zakresie:
- wysokiej jakości programów stażowych dla co najmniej 30% studentów kształcących się na danym roku na kierunku objętym działaniami w ramach projektu,
- programów rozwoju kompetencji studentów oczekiwanych od kandydatów do pracy (w oparciu o najnowsze badania rynku) przez pracodawców,
- włączania pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację.

IV. Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:
- zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa,
- oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu,
- doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze,
- posiadany status przedsiębiorcy działającego w branży motoryzacyjnej.

V. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:
- informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe), zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera;
- szacunkową wycenę zadań przewidzianych dla partnera;
- opis doświadczenia we współpracy z uczelniami wyższymi, w tym przy realizacji projektów powyżej 2 mln PLN;
- oświadczenie dotyczące spełnienia warunków opisanych w pkt. IV.

VI. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:
- być sporządzone w języku polskim;
- zawierać dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
- zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów;
- zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i merytorycznego do realizacji proponowanych działań.

VII. Termin i tryb rozpatrzenia ofert:
Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 3 dni od daty zakończenia naboru. Na podstawie opinii Zespołu Oceniającego zostanie dokonany wybór podmiotu z którym zostanie zawarta umowa partnerska. Od decyzji nie przysługuje odwołanie.
Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.

VIII. Sposób i termin składania ofert:
Przygotowane i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać drogą mailową na adres: pn2@pk.edu.pl, w tytule emaila: „Nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu otwartego POWR.03.01.00-IP.08-00-MOT/17”
Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o konkursie, tj. do dnia 5 czerwca.
Informacje telefoniczne (12) 628 22 18, (12) 628 20 90.
Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania, oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Kraków, dnia 15.05.2017.