Najbliższe terminy ogłoszeń o naborach wniosków w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

6 kwietnia 2016 12:22

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego informuje, że planowany termin ogłoszenia naborów wniosków w trybie konkursowym w II kwartale 2016 roku to:

 • I połowa kwietnia dla Poddziałania 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej Typ D,
 • I połowa kwietnia dla Poddziałania 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna,
 • II połowa kwietnia dla Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje,
 • II połowa kwietnia dla Poddziałania 4.1.2 Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych,
 • II połowa kwietnia dla Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT Typ C,
 • II połowa kwietnia dla Poddziałania 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT,
 • II połowa kwietnia dla Poddziałania10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT,
 • I połowa maja dla Poddziałania 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR,
 • II połowa maja dla Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw,
 • II połowa maja dla Poddziałania 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw,
 • II połowa maja dla Poddziałania 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych,
 • II połowa maja dla Poddziałania 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP,
 • II połowa maja dla Poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

Uwaga! Wskazane terminy mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie.

 

Zgodnie z  Ustawą o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym publikuje harmonogram naboru wniosków na kolejny rok. Można w nim znaleźć informacje, w którym kwartale planowane jest rozpoczęcie naboru wniosków w ramach konkretnego Działania lub Poddziałania, a także orientacyjną kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w ramach konkursu.

Każdy nabór ogłaszany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego publikowany jest na stronie internetowej w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów.