Nabór wniosków w ramach funduszy EOG 2009-2014 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”

29 maja 2013 13:02

Minister Środowiska, jako Operator Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (Funduszy EOG 2009-2014) ogłasił nabór wniosków w trybie konkursowym na dofinansowanie projektów na ogólną kwotę  67 394 000 EUR, tj. 279 152 687 PLN.

1.      Cel Programu

Celem Programu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii.

 

2.      Obszar programowy

W ramach Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” zdefiniowano dwa obszary programowe:

Obszar programowy nr 5 „Efektywność energetyczna”,

Obszar programowy nr 6 „Energia odnawialna”.

 

3.      Rodzaj projektów kwalifikujących się do dofinansowania2

Do dofinansowania kwalifikują się projekty mające na celu:

 1. Poprawę efektywności energetycznej budynków, obejmujące swym zakresem termomodernizację budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, oświaty, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, turystyki, sportu.
 2. Modernizację lub zastąpienie istniejących źródeł energii (wraz z wymianą lub przebudową przestarzałych lokalnych sieci) zaopatrujących budynki użyteczności publicznej o których mowa w ppkt. 1. nowoczesnymi, energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła lub energii elektrycznej o łącznej mocy nominalnej do 5 MW w tym: pochodzącymi ze źródeł odnawialnych lub źródłami ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych w skojarzeniu (kogeneracji/ trigeneracji).

Przez źródła  ciepła  lub  energii  elektrycznej wykorzystujące energię ze źródeł odnawialnych, należy rozumieć:

 • urządzenia i instalacje do wysokosprawnej produkcji energii elektrycznej, ciepła lub chłodu w skojarzeniu  (wysokosprawna ko/tri generacja);
 • urządzenia do produkcji ciepła opalane biomasą (kotły na biomasę);
 • układy (ogniwa) fotowoltaiczne;
 • rekuperatory ciepła;
 • pompy ciepła;
 •  kolektory słoneczne;
 • małe (mikro) turbiny wiatrowe (budynkowe prądnice wiatrowe);
 • urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła opalane biogazem;
 • urządzenia do produkcji ciepła zasilane energią geotermalną (instalacje do wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł geotermalnych).

   3. Instalację, modernizację lub wymianę węzłów cieplnych o łącznej mocy nominalnej do 3 MW, zaopatrujących budynki  użyteczności publicznej, o których mowa w ppkt. 1.

Wszelkie obiekty budowlane, źródła ciepła lub energii elektrycznej, węzły cieplne, instalacje, maszyny lub urządzenia będące przedmiotem realizacji projektu są w posiadaniu/władaniu tego samego beneficjenta, co termomodernizowane budynki użyteczności publicznej.

4.     Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Na wsparcie projektów w ramach naboru otwartego zostanie przeznaczona kwota 67 394 000 EUR, tj. 279 152 687 PLN, w tym:

 • na obszar programowy nr 5 – Efektywność energetyczna – 55 905 250 EUR, tj. 231 565 136 PLN,
 • na obszar programowy nr 6 – Energia odnawialna – 11 488 750 EUR, tj. 47 587 551 PLN.

Na udostępnianą w naborze kwotę składają się środki pochodzące z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

 

5.      Poziom dofinansowania projektu

Poziom dofinansowania dla projektu będzie uzależniony od planowanego do uzyskania w wyniku jego realizacji efektu ekologicznego rozumianego jako wielkość redukcji lub uniknięcie emisji CO2 i nie będzie wyższy niż 80 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Dokładny poziom dofinansowania zostanie określony w wyniku oceny projektu dla każdego projektu indywidualnie. Wnioskowane dofinansowanie może ulec modyfikacji polegającej na procentowym lub kwotowym zmniejszeniu w wyniku:

 • uznania części kosztów projektu za niekwalifikowane
 • uwzględnienia zysku wygenerowanego w projekcie
 • dostosowania do odpowiednich przepisów regulujących zasady pomocy publicznej.

Środki na pokrycie pozostałych kosztów projektu zapewnia Wnioskodawca projektu.

Okres zwrotu kosztów projektu (dofinansowanie + współfinansowanie) nie może przekroczyć 20 lat.

6.      Maksymalna i minimalna kwota dofinansowania projektu

W naborze wniosków minimalna kwota dofinansowania to 170 tys. EUR, tj. 704 157 PLN, zaś maksymalna kwota dofinansowania to  3 mln EUR, tj. 12 426 300 PLN.

Ostateczna kwota dofinansowania przyznana na projekt uzależniona jest od całkowitej wielkości usuniętej lub unikniętej emisji CO2/rok w wyniku realizacji projektu. Będzie ona obliczana jako iloczyn stałej kwoty dofinansowania (wynoszącej 3 721,76 PLN) przez liczbę ton usuniętej lub unikniętej wskutek realizacji projektu emisji CO2/rok (pod warunkiem, że całkowita wielkość udzielonego dofinansowania nie przekroczy 80% całkowitych kosztów kwalifikowanych).

 

7.      Okres kwalifikowalności wydatków

Początek okresu kwalifikowalności projektu: od dnia podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu przez Komitet ds. wyboru projektów.

Koniec okresu kwalifikowalności projektu: 30 kwietnia 2016 roku.

8.      Program partnerski, Projekty partnerskie

Operator Programu zachęca Wnioskodawców do składania wniosków wspólnie z partnerem projektu pochodzącym z Państw Darczyńców (Islandia, Liechtenstein lub Norwegia).

W przypadku złożenia wniosku w partnerstwie wymagane jest dołączenie dokumentu potwierdzającego zawiązanie partnerstwa, w postaci listu intencyjnego lub umowy partnerskiej. Przed zawarciem umowy w sprawie realizacji projektu wymagane będzie przedstawienie podpisanej umowy partnerskiej.

9.      Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków od wnioskodawców – 10.06.2013 r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków od wnioskodawców – 12.08.2013 r., g. 15:00

 

Pliki:

Podręcznik_pomoc dla wnioskodawcy

Rozmiar: 990,3kB


Oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością

Rozmiar: 45kB


Wzór umowy partnerstwa

Rozmiar: 122kB


Strategia bilateralna dla PL04 25.01.2013

Rozmiar: 76,31kB


Metodologia kalkulacji kosztów pośrednich PL04

Rozmiar: 91,54kB


Regulacje EOG

Rozmiar: 423,58kB


Wykaz załączników do wniosku aplikacyjnego PL04

Rozmiar: 70,45kB


Instrukcja wypełniania wniosku i Plan Wdrażania Projektu dla Programu PL04_Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

Rozmiar: 314,98kB


PL04_Tabele finansowe

Rozmiar: 76,13kB


PL04 Kryteria szczegółowe

Rozmiar: 100,05kB


Załącznik 3_Wykaz projektów i ulepszeń kwalifikowanych do dofinansowania

Rozmiar: 54,91kB


PL04 Kryteria selekcji

Rozmiar: 49,29kB


Załącznik 4_Wymogi dotyczące Informacji i Promocji

Rozmiar: 82,58kB


Umowa w sprawie Programu PL04

Rozmiar: 199,25kB


Załącznik 4_Wytyczne w sprawie kwalfikowalności wydatków w ramach programu operacyjnego PL04

Rozmiar: 95,12kB


Wytyczne MRR dot. oceny i odwołań

Rozmiar: 75,17kB


Wniosek PL04 z pomocą publiczną

Rozmiar: 2,06MB


Wniosek PL04 bez pomocy publicznej

Rozmiar: 2,06MB


NOWE!!! Zał 5 – Wytyczne w sprawie metodologii

Rozmiar: 1,35MB


REGULAMIN KONKURSU o dofinansowanie ze środków MF EOG przedsięwzięć w ramach PO PL04

Rozmiar: 151,3kB


NOWE!!! AUDYT EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ.zip

Rozmiar: 141,43kB


PL04 Kryteria dostępu

Rozmiar: 137,33kB