Nabór w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”

24 lutego 2015 14:06

Udział w naborze wziąć mogą podmioty realizujące projekty bilateralne w partnerstwie z organizacjami z Państw-Darczyńców (tj. Islandia, Liechtenstein, Norwegia). Działania podejmowane w ramach Funduszu odnoszą się do celu Programu, którym jest ochrona różnorodności biologicznej.

Fundusz Współpracy Dwustronnej ma na celu rozwój partnerstw oraz ułatwienie tworzenia sieci, wymiany, dzielenia się i przekazywania wiedzy, technologii, doświadczeń i najlepszych praktyk między beneficjentami i podmiotami z Państw-Darczyńców.

Realizowane projekty bilateralne muszą być powiązane z rezultatami Programu „Ochrona bioróżnorodności i ekosystemów”, którymi są:

  • Wzrost efektywności zarządzania oraz monitorowania obszarów Natura 2000;
  • Wzrost odporności rodzimych ekosystemów na presję inwazyjnych gatunków obcych;
  • Wzrost świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów.

Na wsparcie projektów w ramach naboru zostanie przeznaczona kwota 258 150 euro, tj. 1 086 630,80 zł.

W naborze wniosków minimalna kwota dofinansowania to 2 tys. euro tj. 8 418,60 zł, zaś maksymalna kwota dofinansowania to 10 tys. euro, tj. 42 093,00 zł.

Wnioski będą przyjmowane w terminie od 3 marca do 30 czerwca 2015 r.

Kompletny wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami, wypełniony na obowiązującym formularzu i podpisany przez osobę upoważnioną do jego złożenia, wnioskodawca składa w 1 egzemplarzu w formie papierowej oraz w 2 egzemplarzach w formie elektronicznej (2 płyty CD/ DVD lub 2 szt. pen-drive) na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Departament Ochrony Klimatu
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

Szczegółowe informacje na temat naboru zostały zamieszczone na stronie internetowej Operatora Programu Link prowadzi do serwisu zewnętrznego.