Nabór do programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego”

17 kwietnia 2013 10:31

Informujemy, iż  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako operator programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 ogłosiło II nabór wniosków w trybie konkursowym na dofinansowanie projektów.

1.  Obszary tematyczne projektów, w ramach których można składać projekty podlegające dofinansowaniu w ramach konkursu

 • edukacja artystyczna i kulturalna
 • dziedzictwo kulturowe (w tym dziedzictwo kulturowe materialne i niematerialne oraz literatura i archiwa)
 • muzyka i sztuki sceniczne
 • sztuki plastyczne i wizualne

2.  Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu w ramach konkursu

 • organizacja wystaw, spektakli, koncertów, festiwali (w tym filmowych) i innych wydarzeń artystycznych;
 • wspieranie współpracy oraz wymiany artystów w zakresie m.in. sztuk plastycznych, sztuk scenicznych, muzyki, fotografii, filmu i innych;
 • wspieranie współpracy szkół artystycznych i uczelni artystycznych;
 • współpraca ekspertów w dziedzinie nowoczesnych technik konserwatorskich (w tym digitalizacji dóbr kultury); dokumentacji, ochrony, konserwacji i promocji dziedzictwa kulturowego, zwalczania zagrożeń dla dóbr kultury, w tym zwalczania przestępczości przeciwko zabytkom i dobrom kultury, zarządzania dziedzictwem narodowym;
 • współpraca międzyinstytucjonalna instytucji kultury i archiwów.

W ramach Programu będą mogły otrzymać dofinansowanie projekty „miękkie” / nieinwestycyjne o charakterze niekomercyjnym.

3.  Rodzaje podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:

 • państwowe i samorządowe instytucje kultury;
 • publiczne szkoły artystyczne i uczelnie artystyczne;
 • uczelnie publiczne (w przypadku projektów realizowanych przez ich wydziały artystyczne oraz wydziały związane z: kulturoznawstwem, historią, dziedzictwem kulturowym, zarządzaniem kulturą);
 • archiwa państwowe;
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;
 • organizacje pozarządowe (NGOsy) ze sfery kultury. Pojęcie „organizacji pozarządowej” powinno mieć znaczenie zgodne z art. 1.5 ust. 1 (m) Regulacji ws. wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

4.  Projekty partnerskie

Wszystkie projekty muszą mieć przynajmniej jednego Partnera z Państw – Darczyńców, tj. Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu, którego udział na etapie aplikowania potwierdzony jest Listem Intencyjnym (lub umową partnerską) stanowiącym jeden z załączników do wniosku.

Promotor projektu (Wnioskodawca) pochodzi zawsze z Polski i jest odpowiedzialny za złożenie wniosku o dofinansowanie.

Partner projektu z Państw-Darczyńców uczestniczący w realizacji projektu powinien spełniać następującej warunki:

 • jego udział w projekcie jest uzasadniony;
 • nie czerpie zysków z udziału w projekcie;
 • należy do poniższej grupy podmiotów:

- instytucje kultury

- artystyczne szkoły i uczelnie, w tym specjalistyczne uniwersytety i uniwersyteckie colleges

- samodzielne wydziały artystyczne na uczelniach o profilu ogólnym, w tym:  wydziały związane z: kulturoznawstwem, historią, dziedzictwem kulturowym, zarządzaniem kulturą na uczelniach publicznych oraz wydziały artystyczne i wydziały związane z kulturoznawstwem, historią, dziedzictwem kulturowym, zarządzaniem kulturą na uniwersyteckich colleges i uniwersytetach specjalistycznych

- archiwa

- jednostki samorządowe

- organizacje pozarządowe ze sfery kultury

- podmioty gospodarcze działające non-profit w sektorze kultury.

5.  Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita alokacja (środki z MF EOG 2009-2014 wraz z wkładem krajowym) na konkurs:
4 080 102 EUR, tj. 16 899 782 PLN, z czego:

 • ok. 70% zostanie przeznaczonych na wsparcie dużych projektów w ramach czterech powyżej zdefiniowanych obszarów tematycznych, tj. 2 856 071 EUR (11 829 847  PLN)
 • ok. 30% zostanie przeznaczonych na wsparcie małych projektów w ramach czterech powyżej zdefiniowanych obszarów tematycznych, tj. 1 224 031 EUR (5 069 935 PLN)

W przypadku uwolnienia dodatkowych środków, kwota może ulec zwiększeniu.

6.  Wartość dofinansowania

 • Poziom dofinansowania – do 90 % kosztów kwalifikowalnych projektu.
 • Wymagany wkład własny finansowy – co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych projektu

W przypadku instytucji państwowych, archiwów państwowych oraz szkół i uczelni artystycznych podlegających polskiemu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, całkowicie finansowanych z budżetu państwa, MKiDN zapewnia również wkład własny do projektu, co oznacza, że instytucje te mogą wnioskować o 100% kosztów kwalifikowalnych z Programu*

Projekty małe:

 • minimalna wartość dofinansowania wynosi 50 000 EUR (tj. 207 100 PLN), a maksymalna wartość dofinansowania wynosi 150 000 EUR (tj. 621 300 PLN)

Projekty duże:

 • minimalna wartość dofinansowania wynosi powyżej 150 000 EUR (tj. 621 300 PLN), a maksymalna wartość dofinansowania wynosi 1 000 000 EUR (tj. 4 142 000 PLN)

* Instytucje w części finansowane z innych źródeł, jak np. instytucje współprowadzone przez MKiDN, nie mogą ubiegać się o 100% dofinansowania.

7.  Termin, miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie projektów

Nabór projektów odbywa się w okresie od dnia 15 kwietnia 2013 r. do dnia 16 sierpnia 2013 r., do godz. 15.00. Termin końcowy odnosi się zarówno do dokumentacji aplikacyjnej składanej w wersji papierowej jak i elektronicznej składanej poprzez generator wniosków w systemie EBOI.

Wniosek składa się z dwóch wersji językowych: polskiej i angielskiej. Wniosek musi zostać obowiązkowo złożony poprzez generator wniosków znajdujący się na stronie www.eog.mkidn.gov.pl

8.  Dokumenty do pobrania:

Dokumenty aplikacyjne:

Dokumenty programowe:

 • Program „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” w ramach MF EOG 2009-2014 (do pobrania .pdf)
 • Załączniki do Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” w ramach MF EOG 2009-2014 (do pobrania .pdf
 •  Regulacje ws. wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (do pobrania .pdf)
 • Wytyczne Państw Darczyńców (dostępne na stronie http://www.eeagrants.org/id/2511.0)
 • Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie procedury naboru projektów konkursowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009 (do pobrania .pdf)
 • Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (dostępne na stronie http://www.eog.gov.pl/dokumenty/wytyczne/strony/default.aspx)