nabór do MRPO, Poddziałanie 1.2.1. Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw

7 marca 2017 13:15

Konkurs jest przewidziany od 31.03.2017 do 31.08.2017

W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilotażowych, włącznie z przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej, ale już nie samego wdrożenia.

Beneficjenci:

  • przedsiębiorstwa, w szczególności mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa,
  • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw,
  • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem:jednostek naukowych,uczelni, w tym spółek celowych uczelni,organizacji pozarządowych,instytucji otoczenia biznesu.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 100 000 PLN.
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 25 000 000 PLN.

Szczegółowe informacje dot. konkursu