Drugi nabór projektów w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Region – IBSR), Europejska Współpraca Terytorialna

26 kwietnia 2016 14:22

Program oferuje wsparcie finansowe dla projektów transnarodowych przyczyniających się do rozwoju bardziej nowoczesnego, lepiej dostępnego i zrównoważonego Regionu Morza Bałtyckiego. Program został opracowany w ramach celu współpracy terytorialnej Unii Europejskiej.

AKTUALNY NABÓR: od 01.03.2016 do 01.06.2016

Nabory projektów w danym Programie są dwuetapowe.

Pierwszy etap naboru, w którym należy złożyć koncepcję projektu trwa: od 1 marca 2016 r. do 1 czerwca 2016 r. (rozstrzygnięcie pierwszego etapu – wrzesień 2016 r. )

Tylko wnioskodawcy najlepszych koncepcji projektów zostaną zaproszeni do drugiego etapu naboru, w którym będą mogli złożyć pełny wniosek projektowy.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu – zaleca się do 5 mln euro

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSEK?

Zaproszenie do składania wniosków adresowane jest głównie do:

- władz publicznych szczebla lokalnego, regionalnego lub krajowego,

-  organizacji badawczych i szkoleniowych,

- organizacji pozarządowych,

-  agencji i stowarzyszeń sektorowych

- firm prywatnych nastawionych na zysk z obszaru programu.

Obszar programu IBSR obejmuje jedenaście krajów:

- osiem państw członkowskich UE (Danię, Estonię, Finlandię, część Niemiec, Łotwę, Litwę, Polskę, Szwecję) oraz trzy kraje partnerskie (Białoruś, Norwegię, część Rosji).

Uwaga! Każdy projekt musi być realizowany przez co najmniej trzech partnerów projektowych wnoszących wkład finansowy i mających prawo do refundacji środków, z trzech różnych krajów obszaru objętego programem: partnera wiodącego (z państw UE lub Norwegii) oraz co najmniej dwóch partnerów projektu. Z tych dwóch partnerów projektowych co najmniej jeden musi być zlokalizowany na terytorium państwa członkowskiego UE w obszarze objętym programem. W projekcie można uczestniczyć jako partner finansujący, z prawem do refundacji wydatków kwalifikowalnych (do 85 proc. dla polskich instytucji), lub jako partner stowarzyszony.

TEMATYKA PROJEKTU

Program nie finansuje inwestycji o dużej skali, ale oferuje rozwiązania, które mogą być wdrażane przy wykorzystaniu innych instrumentów finansowych (krajowych, regionalnych, UE). Projekty powinny zmierzać do zwiększenia potencjału instytucjonalnego grup docelowych, rozumianego jako:

1. obszerniejsza zinstytucjonalizowana wiedza i większe kompetencje,

2. sprawniejsze struktury zarządzania i struktury organizacyjne,

3. bardziej efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich i technicznych,

4. większa umiejętność przyciągania nowych zasobów finansowych,

5. większa umiejętność pracy w środowisku transnarodowym.

 

Przykłady działań możliwych do realizacji w poszczególnych priorytetach:

1. Potencjał dla innowacji

1.1 Infrastruktura badań i innowacji – przykładowe działania: identyfikacja wyzwań dotyczących zarządzania infrastrukturą badawczą i innowacyjną; przygotowanie wspólnych programów szkoleniowych dla operatorów infrastruktury; opracowanie mechanizmów zapewniających efektywne kosztowo wykorzystanie zasobów i najlepsze wykorzystanie wyników badań naukowych; wykorzystanie rezultatów badań w produktach i usługach.

1.2 Inteligentna specjalizacja – przykładowe działania: tworzenie struktur współpracy w celu pozyskania zdolności innowacyjnej; tworzenie platform umożliwiających transfer wiedzy i tworzenie synergii międzyregionalnych w zakresie rozwoju regionalnych strategii inteligentnej specjalizacji.

1.3 Innowacja nietechnologiczna – przykładowe działania: wspólne opracowywanie produktów i usług wspierających przedsiębiorczość w sektorze kultury i tworzenie miejsc pracy w branżach kreatywnych; opracowanie i testowanie działań wspomagających międzysektorowe nawiązywanie kontaktów między MŚP

2. Efektywnie gospodarowanie zasobami naturalnymi

2.1 Czyste wody – przykładowe działania: opracowywanie i wdrażanie zintegrowanych planów działania na rzecz ochrony Morza Bałtyckiego i wód do niego wpływających; opracowywanie i wdrażanie strategii i działań ukierunkowanych na zagrożenia spowodowane bronią i środkami bojowymi zalegającymi w Bałtyku, inwestycje pilotażowe w celu zapobiegania zrzutowi biogenów i substancji niebezpiecznych, wspomaganie ich usuwania.

2.2 Energia odnawialna – przykładowe działania: testowanie innowacyjnych rozwiązań ekologicznych w zakresie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych; ewaluacja i testowanie alternatywnych technologii pozyskiwania energii z odpadów; wdrażanie innowacyjnych technologii gromadzenia energii ze źródeł odnawialnych oraz modeli dystrybucji.

2.3 Efektywność energetyczna – przykładowe działania: promowanie ekologicznej przedsiębiorczości, opracowanie systemu zachęt promujących efektywne energetycznie produkty i usługi.

2.4 Zasobooszczędny „niebieski wzrost” – przykładowe działania: pilotażowe zastosowanie zaawansowanych technologii morskich w celu zrównoważonego korzystania z zasobów morskich; opracowywanie i wdrażanie planów zintegrowanego zarządzania środowiskiem morskim.

3. Zrównoważony transport
3.1 Interoperacyjność transportu – przykładowe działania: rozwój regionalnych węzłów transportowych i węzłów transportu multimodalnego; poprawa możliwości świadczenia usług przez porty i terminale intermodalne i ich integracja z sieciami w głębi kraju; harmonizacja rodzajów transportu i sieci transportowych pod względem technicznym, prawnym, organizacyjnym, w zakresie bezpieczeństwa itd.

3.2 Dostępność obszarów oddalonych i dotkniętych zmianami demograficznymi – przykładowe działania: opracowanie i wdrażanie strategii, służących wykorzystaniu potencjału w zakresie gospodarki i turystyki, z uwzględnieniem aspektów ekologicznych; wdrażanie nowych modeli usług transportowych zapewniających dostępność.

3.3 Bezpieczeństwo morskie – przykładowe działania: harmonizacja interpretacji i wdrażania regulaminów, norm i przepisów bezpieczeństwa; stosowanie zaawansowanych technologii w zakresie bezpieczeństwa morskiego i ochrony, np. wdrażanie e-nawigacji, automatycznych systemów nawigacji.

3.4 Żegluga przyjazna dla środowiska – przykładowe działania: tworzenie systemów wymiany informacji o rejsie, umożliwiających okrętom podróż z prędkością ekonomiczną przy optymalnym czasie dotarcia na miejsce i oszczędności paliwa; pilotażowe działania na rzecz ekologicznej żeglugi śródlądowej.

3.5 Mobilność miejska przyjazna dla środowiska – przykładowe działania: rozwój systemów inteligentnego transportu w zakresie mobilności miejskiej; opracowanie i wdrażanie systemów zarządzania mobilnością miejską w ramach strategii na rzecz transportu niskoemisyjnego.

Kryteria wyboru projektów:  na stronie programu

INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA KONKURS: Wspólny Sekretariat Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 z siedzibą w Rostocku (Niemcy)

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY: Departament Współpracy Terytorialnej – Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach, tel.: +48 32 253 90 08

STRONA WWW PROGRAMU: www.interreg-baltic.eu

**********************************************************************************************************************************************

W dniach 23-24 maja br. odbędzie się spotkanie informacyjne w Gdańsku. Wiecej informacji i zapisy tutaj